Terug naar Sacarest Homepage  

Below in English

Ben je op zoek naar je Paradijs?

 

 

Sacarest heeft ruimte voor medebewoners

 

 
 
We merken dat onze Sacarest vallei vraagt om medebewoners.
Mensen die net als wij zich in willen zetten voor het behoud van verstilde pure onverstoorde natuur met alleen nog wilde dieren zoals zwijnen, steenbokken, konijnen, eekhoorntjes, adelaars, enz .
Mensen die financieel onafhankelijk zijn en tijd, energie en ruimte hebben om zich in te zetten voor deze vallei.
Mensen die flexibel zijn en intelligent om kunnen gaan met verandering en andere meningen.
Mensen die zich kunnen verplaatsen in het doen en laten van anderen.
Mensen die spirituele belangstelling hebben en hun belevingswereld onder woorden kunnen brengen.
Mensen die van wandelen houden en kiezen voor een gezonde levensstijl.
Mensen die ervaring hebben in het met meer mensen samen te wonen.
Mensen die soepel in de omgang zijn en ongeveer tussen de 25 en 65 jaar oud zijn.
Mensen die zelf een plek willen uitzoeken op het Sacarest landgoed om er in overleg hun eigen woonstek te creëren e.v. met moestuintje.
Meer huizen van steen of hout zijn helaas niet meer toegestaan omdat het beschermt gebied is geworden maar een Yurt of verplaatsbare woning kan wel.
Mensen die nog willen leren over het wonder van al het leven op deze planeet en het ook willen uitdragen en graag stralingsvrij willen kunnen wonen, dus bijvoorbeeld zonder 5G ...
Mensen die plezier in het leven hebben en dat graag uitdragen.
Programma´s die we jaren lang gegeven hebben van slechts een week waarvoor mensen met het vliegtuig moeten komen vinden we dat we dat onze planeet eigenlijk niet meer aan kunnen doen daarom willen we ons meer richten op langere programma´s van minstens een maand en die gaan over bewustzijns ontwikkeling in verbinding met de natuur.

Het is natuurlijk een sprookje om te geloven dat er iemand zou bestaan die deze wensen van ons allemaal zou kunnen vervullen. Het is slechts een idee in welke richting wij graag met mensen in zee zouden willen gaan en zegt natuurlijk ook het een en ander over Anne en mij, de huidige bewoners. Verder kun je van alles over ons en nog veel meer over Sacarest vinden op onze website via de homepage en in het bijzonder in ons dagboek waarin we door de jaren heen beschreven wat ons zoal bezig hield.

Stuur ons een mail als je geinteresseerd bent naar info@sacarest.org

  

Sacarest has space for participators

 

     
  We notice that our Sacarest valley asks for participation and co-inhabitants.
People who, like us, want to dedicate themselves to the preservation of tranquil, undisturbed nature with only wild animals like, ibex, wild boars, rabbits, squirrels eagles, etc.
People who are financially self sufficient and have time, energy and space to commit themselves to this valley.
People who are flexible and can deal with change and other opinions intelligently.
People who can move themselves in the behaviour of others.
People who have a spiritual interest and who can express their experiences.
People who like walking and choose a healthy lifestyle.
People who have experience living with more people.
People who are flexible and are between 25 and 65 years old.
People who want to choose a place on the Sacarest estate to create their own place of living in consultation, e.g. with a vegetable garden.
Unfortunately, more houses made of stone or wood are no longer allowed because it has become a protected area, but for instance a Yurt or mobile home is possible.
People who still want to learn about the miracle of all life on this planet and also want to propagate it and want to be able to live radiation-free, so for example without 5G ...
People who enjoy life and like to spread it.
Programs that we have given for years of only a week for which people have to come by plane, we think that we can no longer do that to our planet, so we want to focus more on longer programs of at least a month and that are about consciousness development in connection with nature.

It is of course a fairy-tale to believe that there would be someone who could fulfil these wishes of of us all . It is only an idea in which direction we would like to work with people and of course also says something about Anne and me, the current residents. Furthermore, you can of course find everything about us on our website and in particular in our diary in which we described over the years what kept us busy. Google translate can help you to understand dutch...
Hope this information is clear enough because our thoughts are in dutch.
Send us an email when you are interrested to info@sacarest.org